Vattenproblem i hushåll

Vi är alla beroende av vatten och vattenproblem är något man helst vill undvika. För de som inte får vattnet levererat från det kommunala vattennätet utan tar vattnet från egen brunn, grävd eller borrad, så är det bra med en regelbunden kontroll av vattnet. Att rekommendera är en vattenanalys som upptäcker problem med lukt, färg, metaller eller kemikalier som man inte vill ha i sitt dricksvatten.


Här är en lista på vattenproblem från socialstyrelsen:​


Järn

Om du upplever att du har bruna beläggningar på sanitetsporslin, tallrikar, i handfat, dusch och missfärgning av tvätt har du med största sannolikhet för hög halt järn i järn i vattnet.

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. I brunnar med järnhaltigt vatten förekommer järnet företrädesvis i jonform (Fe2+) och hydroxidform (Fe3+).

 • ​Fe3+ är oxiderat järn som ger vattnet en rostbrun färg.
 • Fe2+ är osynligt i vatten men om det utsätts för luftens syre oxideras det till Fe3+ och fäller ut med rostbrun färg vilket texhänder när du tappar ut vatten i ett handfat vid fullt uttag

För detta vattenproblem rekommenerar Callidus: Callidus original vattenfilter, Rostfritt vattenfilter mot järn- och mangan, Teva vattenfilter, Callidus X3M Vattenfilter,Callidus Fritidshusfilter


Hårt vatten

Om du lätt får en vit beläggning på sanitetsporslin, köksmaskiner och kranar samt att tvålen har svårt att löddra kan du med stor sannolikhet ha problem med hårt vatten

Hårt vatten beror främst på lösta kalcium- och magnesiumsalter i vattnet. Dessa förekommer i form av bikarbonater som redan vid måttlig uppvärmning bildar karbonatbeläggningar, s k pannsten, i rörsystem, varmvattenberedare, maskiner, kokkärl och på porslin. Vid tvätt förenas tvättmedlet med dessa hårdhetsbildare och ger svårlösliga salter, s k kalktvålar, som medför ökad tvättmedelsförbrukning och gör tvätten hård och sträv​

Läs mer om hårt vatten här


Svavelväte

En besvärande lukt från vattnet som kan liknas vid "ruttna ägg"​

 • ​Gasen Svavelväte finns naturligt i marken och kommer upp när vatten tappas.
 • Gasen är i stora mängder giftig då den förlamar luktsinnet

Bakterier

Bakterier kan bla ge både magbesvär och diaree

Indikerar förorening från människor, vatten eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer

Callidus rekommenderar: Uvex vattenfilter mot bakterier


Radon

Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning.

 • Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och sipprar ut i sprickor i marken.Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning.
 • Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra metoder. För att undvika höjningar av radonhalten inomhus måste avgående gas ledas bort från bostaden.

Callidus rekommenderar: Radonett vattenfilter


Arsenik

Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag.

 • ​Kan indikera påverkan från föroreningskälla.
 • I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig (sulfidmineral).
 • Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Flourid

Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Vid bedömning av fluoridhalter bör dessutom följande information angående kariesskydd, fluorosrisk och vattenkonsumtion alltid ges.

 • ​< 0,8: Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd.
 • 0,8–1,2: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.
 • 1,3–1,5: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder.
 • 1,6–4,0: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.
 • 4,1–5,9: Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 1/2 år.

Callidus rekommenderar: Zero 100 – Dricksvattenrening, Zero 500 PRF, C10 vattenfilter


Mangan

Problem med svarta missfärgningar på textilier vid tvätt

 • Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten.
 • Risk för skador på textilier vid tvätt.

Turbiditet/Partiklar i vattnet

Grumlighet i vatten

 • Vissa ämnen som tex olika lerarter kan ge grumlighet i vattnet.​
 • Vid mått på turbiditet så är trolig orsak påverkan från ytvatten.

Nitrat

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning genom jonbyte med natrium.

 • Indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor.​

  Nitrit

  • Kan indikera påverkan från förorening.
  • Kan bildas genom ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Kan finnas i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet.
  • Följande information bör alltid ges: Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av viss risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet).

  Ammonium

  • Kan indikera påverkan från avlopp eller liknande.
  • Förekommer främst vid syrefattiga förhållanden.
  • Risk för nitritbildning, särskilt i filter och långa ledningsnät.

  Fosfat

  • ​Kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor.
  • Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung.

  Mikroorganismer vid 22 °C

  Indikerar sådan förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung.​